Skip to main content

Case A1 fase II

Coöperatie Civiel werkte met een team van adviseurs aan de capaciteitsuitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo fase II (Apeldoorn-Twello). De werkzaamheden richtten zich op het integraal specificeren en ontwerpen tijdens de contractvoorbereiding.

Aanleiding voor het project

De capaciteitsuitbreiding van de A1 ten oosten Apeldoorn vond plaats om de (inter)nationale en regionale doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens was er een robuuste verbinding nodig, met – door toepassen van een parallelstructuur – scheiding van het verkeer. Het doel was om, binnen dwarsprofiel van de A1, weer te voldoen aan nieuwbouwkwaliteit. En om op duurzame wijze een hoogwaardige verbinding te krijgen met een goede ruimtelijke kwaliteit. Op 25 mei 2018 is voor dit project de planstudie afgerond, door vaststelling van het Tracébesluit (TB).

Waarom welke keuzes gemaakt?

De rijstrookconfiguratie en plangrens vanuit het vastgestelde TB zijn als hard publieksrechtelijk kader gehanteerd; daarbinnen zijn door het projectteam optimalisaties uitgevoerd en/of uitgevraagd aan de markt. Het TB-ontwerp had nog een zekere grofheid, die richting uitvoerders om detaillering vraagt.

IPM team

De projectorganisatie is ingericht als een IPM-team. Daaronder een integraal adviesorgaan (TOC) van adviseurs uit de disciplines Techniek, Omgeving en Contract, met Projectbeheersing als coördinator. Dit om de adviseurs integraal te laten samenwerken en een georganiseerd klankbord voor het IPM-team te krijgen.

Beslismemo’s

Heldere communicatie en voorbereiding voor besluitvorming vanuit TOC naar IPM met gebruik van beslismemo’s, waarin varianten zijn beschreven en onderbouwd voor verschillende ontwerpoptimalisaties.

“Het werken met beslismemo’s, als voorbereiding op besluitvorming, heeft gezorgd voor een goed proces tussen adviseurs uit TOC en het IPM-team.”

Het proces

  • Het TB-ontwerp is gevalideerd op de overgang van planuitwerking naar Realisatie. Dit leverde nog een aantal issues op. De inhoudelijke issues zijn door team Techniek behandeld (Ontwikkeling en afweging van oplossingen; soms voorgeschreven, soms nader gespecificeerd.)
  • De ontwerpoptimalisaties t.o.v. TB kwamen voort uit resterende verkeersveiligheidsissues en B&O-issues. Ook vormden verschillende klanteisen de reden om nog eens goed naar de gekozen oplossingen te kijken.
  • Basis hiervoor waren resultaten uit o.a. eerdere Verkeersveiligheidsaudits en Zienswijzen. Tevens boden verificatieresultaten uit de planstudie aanleiding voor een nadere ontwerpbeschouwing
  • Inhoudelijke issues zijn vervolgens in OM-TM verband ingebracht en vertaald naar mogelijkheden vanuit (en impact op) omgeving.
  • Vanuit een totaaloverzicht aan openstaande issues zijn onderwerpen tot stand gekomen, waarop nadere besluitvorming nodig was. Uitwerking, onderbouwing, afweging – met consequenties voor kosten, risico’s en planning en advies – zijn in TOC-verband, per onderwerp, vertaald in zogenaamde beslismemo’s. Elke beslismemo is als input voor besluitvorming aan het IPM-team aangeboden.

De aanpak toegelicht

Integraal werken

door de disciplines uit het TOC-team vroeg bij elkaar te brengen en issues samen te analyseren. Vanuit verschillende invalshoeken ontstond zo een goede set aan criteria voor de trade-off van diverse opties, voor een oplossing in de beslismemo’s. De uitkomst hiervan was ook meteen de onderbouwing voor het honoreren of afwijzen van klanteisen.

Vanuit issues en eisen zoeken naar de best passende oplossing

Voor diverse issues heeft dit geleid tot afwijkingen van het TB. De consequenties hiervan zijn steeds geaccepteerd en procedureel gerepareerd om uiteindelijk een zo goed mogelijk projectresultaat te verkrijgen.

Integrale analyse per ontwerp

Goed onderbouwde variantenanalyse, -afweging en advies in beslismemo’s zorgden voor een integrale analyse per onderwerp. Hiermee is voorkomen dat elke discipline alleen vanuit ‘eigen’ stokpaardjes en voordelen redeneerde, dat er juist een eerlijk overzicht ontstond van alle voor- en nadelen. En dat varianten op dezelfde wijze beoordeeld werden.

Criteria

De criteria uit de trade-off zijn afgeleid van projectdoelstellingen, randvoorwaarden (zoals kosten) en risico’s. Deze criteria zijn door de verschillende disciplines ingebracht.

Beslismemo’s

Het werken met beslismemo’s, als voorbereiding op besluitvorming, heeft gezorgd voor een goed proces tussen adviseurs uit TOC en het IPM-team. Het IPM-team is hiermee voorzien van de juiste informatie om tot besluitvorming over te gaan.


Wat maakte het verschil voor de opdrachtgever?

  • Vroegtijdig inzicht in aanvullende scope, door de validatie van het TB vroeg in het proces te doen
  • Duidelijke achtergronden ter onderbouwing van de raming. Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke raming zijn hiermee beheerst doorgevoerd.
  • Goede vastlegging van gemaakte keuzes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ultricies mauris neque, vel vestibulum lectus pharetra at. Nulla imperdiet efficitur elit a pellentesque. Maecenas elementum fringilla faucibus. Pellentesque augue justo, bibendum sit amet mattis quis, consequat eu ante.

Bedrijfsnaam Klantnaam

Privacy Preference Center