Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Cooperatie Civiel is betrokken bij voortgang project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 heeft het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg belangrijke voortgang geboekt. Het projectplan Waterwet is ter inzage gelegd en de aanbesteding is gestart. Coöperatie Civiel was betrokken.

Projectplan ter inzage
Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals de versterking van de Waal(ban)dijk tussen Tiel en Waardenburg, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Iedereen kan hier kennis van nemen en op het plan reageren.

Het plan is opgesteld door een team van waterschap Rivierenland en ingenieursbureau Sweco. Coöperatie Civiel heeft het eisenmanagement voor z’n rekening genomen. De systeemeisenspecificatie die hieruit resulteerde heeft ten grondslag gelegen aan het ontwerp van de dijkversterking. Tijdens de planuitwerkingsfase is dit ontwerp geverifieerd tegen de eisen en geoptimaliseerd. Zo is verantwoord dat het planontwerp het juiste ontwerp is. Deze link bevat een visualisatie van het ontwerp.Het ontwerp-projectplan Waterwet en de bestemmingsplannen liggen samen met het Milieueffectrapport, en de hoofdvergunningen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage.

Aanbesteding gestart
Om zo snel mogelijk met het versterken van de dijk te kunnen beginnen, nadat dit planologisch-juridisch mogelijk geworden is, moet een aannemer klaar staan om het werk te gaan uitvoeren. Daarom is in 2020 een aanbestedingprocedure gestart, om de aannemer met de beste aanbieding te contracteren. Coöperatie Civiel heeft meegewerkt aan de inhoudelijke Vraagspecificatie voor dit contract. Deze specificatie bevat de eisen waar de versterkte dijk aan moet gaan voldoen, ter aantoning door de aannemer. Met behulp van Systems Engineering leggen we zo de basis voor inhoudelijke projectbeheersing en kwaliteitsborging.

De selectiefase is in februari 2020 gestart en heeft geleid tot de selectie van drie gegadigde partijen die de dijkversterking willen realiseren. In oktober is de dialoogfase gestart met deze drie partijen, welke in de loop van 2021 moet leiden tot een gunning van de opdracht aan één van de drie. Spannend!

Naar verwachting kan in 2022 dan daadwerkelijk met de versterking van de dijk tussen Tiel en Waardenburg begonnen worden. En in 2025 moet de dijk sterk genoeg zijn en aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.